+31 (0) 20-751 22 22 info@solitee.nl

Algemene voorwaarden STROY B.V

Versie februari 2015

Artikel 1 Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de besloten vennootschap Stroy B.V. statutair gevestigd te Purmerend en aldaar kantoorhoudende aan de Wielingenstraat 6a, hierna te noemen: “STROY”, en een derde aan wie de aanbieding wordt gedaan of met wie de overeenkomst wordt gesloten, hierna: de Client, waarop STROY deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met STROY, voor de uitvoering waarvan door Stroy derden dienen te worden betrokken.

  3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van STROY en zijn directie.

  4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. STROY en de Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

  6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

  7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

  8. Indien STROY niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat STROY in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

  1. Alle offertes en aanbiedingen van STROY zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt automatisch na 14 dagen, of eerder indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

  2. STROY kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

  4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Stroy daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij STROY anders aangeeft.

  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht STROY niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

  6. Alle offertes van STROY worden mede gebaseerd op de door of namens Cliënt verstrekte gegevens, monsters en bescheiden, waarbij door STROY van de juistheid en volledigheid daarvan mag worden uitgegaan.

Artikel 3 Overeenkomst

  1. STROY is eerst gebonden nadat hij een aan hem gegeven Opdracht schriftelijk heeft bevestigd of, bij gebreke van schriftelijke bevestiging, nadat hij de opgedragen werkzaamheden heeft aangevangen.

  2. De offerte als genoemd in artikel 2 lid 1 wordt gebaseerd op de door de Cliënt opgegeven aantallen en type te vernietigen data (harde schijven, tapes of usb-sticks). Mocht achteraf blijken dat er meer, minder of andere type data ter vernietiging is aangeboden, dan wordt dit op de in artikel 6 lid 1 genoemde wijze aan de Clënt in rekening gebracht.

  3.Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Cliënt STROY derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. STROY dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

  4. STROY heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

  5. STROY is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

  6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan STROY de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

  7. Het ten gevolge van het vernietigen resterende materiaal zal door STROY bij de Cliënt worden achtergelaten, tenzij partijen schriftelijk andersluidende afspraken maken.

  8. De eventueel met de vernietiging verbonden kosten, waaronder (nadrukkelijk niet uitsluitend) kan worden begrepen naheffingen en/of milieubelastingen, komen voor rekening van de Cliënt. Eventuele door STROY betaalde kosten zullen door de Cliënt worden vergoed.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

  1. STROY is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  – de Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  – na het sluiten van de overeenkomst STROY ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Cliënt de verplichtingen niet zal nakomen;
  – de Cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  – Indien door de vertraging aan de zijde van de Cliënt niet langer van STROY kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is STROY gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

  2. Voorts is STROY bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van STROY kan worden gevergd.

  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van STROY op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien STROY de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

  4. Indien STROY tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

  5. Indien de ontbinding aan de Cliënt toerekenbaar is, is STROY gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan

  6. Indien de Cliënt zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is STROY gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Cliënt, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

  7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Cliënt, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het STROY
  vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van STROY op de Cliënt zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

  8. Indien de Cliënt een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Cliënt in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

  1. STROY is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop STROY geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor STROY niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van STROY of van derden daaronder begrepen. STROY heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat STROY zijn verbintenis had moeten nakomen.

  3. STROY kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

  4. Voorzoveel STROY ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is STROY gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

  1. Facturatie vindt plaats op basis van nacalculatie. Dwingend bewijs zal in dat verband worden toegekend aan het zowel door STROY als de Cliënt ondertekende certificaat waarop de door STROY vernietigde aantallen staan vermeld.

  2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door STROY aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door STROY aangegeven.

  3. Indien de Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Cliënt van rechtswege in verzuim. De Cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

  4. STROY heeft het recht de door Cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

  5.STROY kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Cliënt een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. STROY kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

  6. De Cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan STROY verschuldigde.

  7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Cliënt die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

  8. Indien de Cliënt in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Cliënt De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien STROY echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Cliënt worden verhaald. De Cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

  1. Indien STROY aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

  2. STROY is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat STROY is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

  3. STROY is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook ontstaan doordat data onterecht ter vernietiging is aangeboden. Van STROY kan nadrukkelijk niet worden verlangd dat zij de ter vernietiging aangeboden data op haar juistheid controleert.

  4. STROY is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook ontstaan doordat derden toegang hebben gehad tot de restmaterialen van de vernietigde data en daar nog informatie uit hebben kunnen herleiden.

  5. Indien STROY aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van STROY beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  6. De aansprakelijkheid van STROY is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

  7. STROY is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

  8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van STROY aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan STROY toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

  9. STROY is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

  10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van STROY of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 8 Vrijwaring

  1. De Cliënt vrijwaart STROY voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan STROY toerekenbaar is.

  2. Indien STROY uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Cliënt gehouden STROY zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is STROY, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van STROY en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Cliënt.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij STROY partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

  2. De rechter in de vestigingsplaats van STROY is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft STROY het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

  3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10 Vindplaats en wijziging voorwaarden

  1. Deze voorwaarden:
  – zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Noordwest-Holland, – zijn te vinden op de website van STROY (www.stroy.nl)
  – worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

  2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met STROY.

  3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.